ssh代理配置

1)ssh -qTfnN -D 7070 username@xxx.xxx.xxx.xxx
回车后会输入密码,关闭shell窗口,ssh仍然会后台运行,一个基于SSH的本地代理即建立完毕。

2) Chrome浏览器的话,在socks Host里设置代理服务器为127.0.0.1端口为7070
3) Done, try~